duminică, 17 mai 2009

Proiecte si parteneriate

PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEA
,,TRADIŢII POPULARE SINGEORZENE’’

2008-2009
INSTITUTOR: BONTAŞ GABRIELA
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.7-SÎNGEORZ-BĂI
JUDEŢUL BISTRITA-NĂSĂUD


MOTTO:
“FOLCLORUL ESTE CARTEA DE IDENTITATE A NEAMULUI”

COORDONATORI PROIECT:
INST.BONTAŞ GABRIELA

ARGUMENT
Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se promovează kith-ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să se piardă, să se uite asemeni unei vechi lăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în casa bunicilor de la ţară.
Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.
Câţi dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor obiecte, de o rară frumuseţe de altfel, pe care le privesc cu dispreţ, spunând că sunt „de când era bunica fată ”? Câţi din tinerii de azi ascultă cu plăcere cântece populare?
E vina lor că nu pot selecta din tot ce li se oferă, lucrurile de calitate, valoroase din punct de vedere cultural şi spiritual, sau este vina noastră, a dascălilor că, mânaţi de dorinţa de a le preda cât mai multe cunoştinţe din diferite domenii am uitat să punem accent tocmai pe ceeace este mai important: lucrurile ce ne definesc pe noi ca români?
Copiii sunt cele mai sensibile fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă, să simtă. Vârsta lor fragedă nu constituie un impediment în abordarea acestei teme, ci, dimpotrivă, un avantaj căci vom lucra cu nişte minţi şi suflete „nepoluate” încă de alţi factori.
Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune, putem inocula copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc.
Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a percepţiilor naţionale asupra tradiţiilor,obiceiurilor şi folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor,o abordare diferită a unei teme deloc moderne.
DATE GENERALE ALE PROIECTULUI
GRUP ŢINTĂ:
Copiii din învăţământul preprimar de la G.P.N.NR.7- Sîngeorz-Băi;
Cadre didactice ;
Părinţii;
Societatea.

Perioada de derulare a proiectului:2008-2009

Beneficiari direcţi:
-copii preşcolari de la G.P.N.NR.7-SINGEORZ-BĂI;
-educatoarele implicate în proiect;

Beneficiari indirecţi:
-cadre didactice;
-familiile copiilor;
-comunitatea;
-Inspectoratul Şcolar Bistriţa –Năsăud;

Parteneri:
-Casa de Cultură-Sîngeorz-Băi;
-Muzeul de Artă Comparată;
-Radio Tonight-FM;
-Grădiniţa cu P.N.Nr.1-Maieru
ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
G.P.N.Nr.7Sîngeorz-Băi:
Bontaş Gabriela
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL:
-Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile locale;
-Cunoaşterea şi înţelegerea de către preşcolari a tradiţiilor sîngeorzene;
-Identificarea copiilor cu reale calităţi pentru dans, muzică, artă populară specifică zonei Sîngeorz-Băi;
-Dezvoltarea capacităţii copiilor de a aprecia o melodie, un dans popular, obiecte de artă populară autentică, realizarea acestora în ateliere specifice.

OBIECTIVE SPECIFICE:
OBIECTIVE PENTRU COPIII PREŞCOLARI:
-Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale,
-Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc;
-Promovarea dialogului dintre copiii din medii diferite(urban-rural);
-Atragerea copiilor în organizarea de activităţi cu caracter extracurricular,conducând la lărgirea şi îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a acestora.
-Educarea interesului şi a dragostei pentru creaţiile folclorice româneşti;
-Receptarea frumosului din arta populară;
-Implementarea unor cântece şi dansuri populare româneşti;
-Să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile calendaristice creştine.

OBIECTIVE PRIVIND CADRELE DIDACTICE:
-Promovarea şi valorificarea tinerelor talente existe în grădiniţele şi şcolile implicate în proiect;
-Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora;
-Pregătirea elevilor în sensul asigurării egalităţii şanselor în educaţie,a dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate, a îmbunătăţirii mijloacelor de informare adresate copiilor;
-Amenajarea unui colţ cu obiecte de artă populară;
-Organizarea unor expoziţii cu lucrări şi obiecte de artă populară
OBIECTIVE PRIVIND PARINŢII
- Stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în derularea activităţilor;
- Promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, pentru a transmite copiilor valorile spirituale ale poporului nostru.
RESURSE:
a)umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi,parteneri;
b)de timp: iunie 2008-iunie 2009;
c)materiale: informaţionale: cărţi,cd-uri, casete audio, video, filme, fotografii;
auxiliare: obiecte de artă populară, costume populare, diferite obiecte populare,materiale diferite pentru lucrări practice.

RESURSE INFORMAŢIONALE :
Documentele proiectului:
-proiectul scris;
-corespondenţă electronică şi colaborare directă referitoare la proiect;
-rapoarte;
-evidenţa participanţilor la evenimentelor din cadrul proiectului;
-chestionare de evaluare.

PUBLICAŢII TIPĂRITE:
-mediatizare înpresa electronică – pe site-uri educaţionale: www.didactic.ro, forumul educaţional al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
-diplome de participare acordate cadrelor didactice, copiilor sau grupurilor de copii participanţi la diferite manifestări artistice din cadrul proiectului;

MODALITĂŢI de diseminare
-la alte unităţi de învăţământ prin şedinţele de lucru ale echipei de proiect;
-expunere încadrul Consiliului de administraţie;
-popularizarea proiectului în cadrul sesiunilor de comunicări, simpozioane,presa scrisă şi audio-vizuală;
-cercuri pedagogice;
-prin materiale informative ( mediatizare în presa electronică, pe site-uri educaţionale);
-programe artistice cu public;
-prin parteneri de proiect.

METODOLOGIE:
-observări;
-lecturi după imagini;
-jocuri didactice;
-povestire;
-convorbire;
-activităţi artistico-plastice;
-activităti practice;
-dramatizări;
-programe artistice;
-vizite, plimbări;
-copiii preşcolari pot lucra cu educatoarele în 4 ateliere: atelierul de modelaj, atelierul de desen şi pictură naivă, atelierul de folclor şi atelierul de bucătărie românească.

EVALUARE:
-realizarea unui sector cu obiecte de artă populară pe holul grădiniţei;
-expoziţii judeţene cu lucrări ale copiilor realizate în proiect;
-centralizarea activitătilor din proiect pe suport CD, DVD;
-realizarea portofoliului educatoarei;
-participarea la Festivalul naţional ,, Drag mi-e cântecul şi jocul”.

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI TINTA:
-Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice zonei în care trăiesc;
-Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale;
-Formarea unor trăsături pozitive de vointă şi caracter la copii, în concordanţă cu valorile tradiţionale;
-Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de tradiţii;
-Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile grădiniţei;
-Implicarea altor unităţi de învăţământ, a familiilor copiilor, a comunităţii şi a altor factori în vederea susţinerii financiare a proiectului.
Octombrie 2008
- Lansarea oficială a proiectului
-Prezentarea proiectului de parteneriat precum şi a activităţilor preconizate;
-Incheierea de parteneriate între instituţiile partenere.
Noiembrie 2008
Întânirea partenerilor;
Stabilirea modului de realizare a acţiunilor.
Decembrie 2008
„Bună seara gazde bune!”-prezentare de colinde;
Parada costumelor populare .
Ianuarie 2009
„La gura sobei”-şezătoare
-prezentare de obiecte specifice de tors,ţesut.
-prezentarea unor momente artistice(cântece şi jocuri populare).

Februarie 2009
„Artă populară”
-desenare şi decorare obiecte de artă şi costume populare;
-expoziţie cu lucrările copiilor.

Martie 2009
,,La mulţiani ,mamă!’’
-pregătirea serbării de 8 martie

Aprilie 2009
„Sfânta Zi de Paşti”
-tradiţii şi obiceiuri pascale(încondeierea ouălor)

Mai 2009
„Să ne cunoaştem trecutul”
-vizită la Muzeul de Artă Comparată.

Iunie 2009
Dezbateri;
Realizarea albumelor foto de pe parcursul derulării proiectului.
Acordarea diplomelor de participare.
Participarea la Festivalul Naţional de Folclor ,,Drag mi-e cântecul şi jocul’’

PROIECT EDUCAŢIONAL
„Să nu ne uităm rădăcinile!”

Inst.Adriana Horvath,
Gr.P.S.Nr.1”Ciupercuţa Fermecată”, Arad


TITLUL PROIECTULUI: „Să nu ne uităm rădăcinile!”
ARGUMENT
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie atât pentru cei mari, dar mai ales pentru cei mici. Câţi dintre copii nu-şi aranjează cu grijă cizmuliţele pentru ca Moş Nicolae să le lase ceva în ele?. Câte suflete mititele nu au încercat să-l surprindă pe Moş Crăciun în acţiune? Nu avem cum să uităm de aceste două personaje pitoreşti şi nici nu dorim, dar bombardarea mediatică, spiritul comercial intens practicat desacralizează adevăratele semnificaţii specifice sărbătorilor de iarnă.
Trăim într-o epocă a vitezei în care pare să conteze mai mult ceea ce se află sub brad decât ceea ce este în suflet.Semnificaţiile, tradiţiile, obiceiurile specifice unor sărbători religioase încep să piardă teren în faţa materialismului. În ceea ce priveşte sărbătorile de iarnă există cazuri în care copilul ştie doar că trebuie să fie cuminte; în caz contrar „Moşii” vor acţiona pe post de judecători sancţionând comportamentul negativ.
Familiarizarea cu tradiţiile şi obiceiurile specifice poporului nostru, introducerea în educaţia religioasă trebuie să fie un deziderat încă de la vârsta preşcolară. La această vârstă copilul este asemeni unui câmp gol, care aşteaptă să fie semănat cu acele valori esenţiale ale umanităţii, ce vor face din el un OM mândru de moştenirea sa culturală şi de apartenenţa sa religioasă.
SCOPUL: Familiarizarea copiilor cu obiceiurile şi tradiţiile specifice sărbătoriilor de iarnă, dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege semnificaţiile religioase aferente sărbătoriilor de iarnă.
OBIECTIVE:
· Cunoaşterea unor tradiţii, obiceiuri aparţinând folclorului specific sărbătorilor de iarnă.
· Participarea la manifestări tradiţionale creştineşti.
· Respectarea regulilor religios-morale în familie şi societate.
· Dezvoltarea calităţiilor umane: empatia, altruismul, solidaritatea prin acţiuni de binefacere.
ECHIPA DE PROIECT:
Coordonator proiect: Institutor Adriana Horvath monitorizează şi stabileşte responsabilităţiile participanţilor la proiect.
Colaboratori: Directorul unităţii (A.G) –coordonează modul de desfăşurare al proiectului în condiţii optime
Educatoarele grădiniţei (C.P, R.R., A.H.)-implementează proiectul
Profesorul de religie (A.E)- procură costume tradiţionale, documentaţie ştiinţifică
Părinţii( E.T.,A.S)
S.C. Hera. S.R.L.-sponsorizează proiectul
GRUPUL ŢINTĂ: preşcolarii din grupa mare, mare-pregătitoare- Gr.P.S.Nr1 „Ciupercuţa fermecată”
BENEFICIARI: preşcolarii de la Gr.P.S.Nr1 „Ciupercuţa fermecată”, cadre didactice, părinţi, comunitate.
METODOLOGIA DE INTERVENŢIE:
Mijloace de realizare: Convorbiri, Lecturi, Activităţi artistico-plastice, Colaje

Vizite, Acţiuni caritabile, Acţiuni caritabile, Serbări, Audiţii, Cântece

Resurse proiect:
a) Resurse materiale: spaţiul grădiniţei, reviste, cărţi, obiecte de artă populară, aparatură audio-video, dvd, produse papetărie, calculator
b) Resurse financiare: buget 400 RON –sponsorizare
c) Resurse umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi, bunici
d) Resurse temporale: decembrie 2008- ianuarie 2009
MONITORIZAREA PROIECTULUI:
Se va realiza prin rapoarte intermediare întocmite de educatoarele implicate în proiect. Se vor oferi informaţii referitoare la stadiul derulării proiectului, se vor preciza activităţiile derulate şi cele care mai urmează să se deruleze până la sfârşit.

IMPLEMENTARE PROIECT( CALENDARUL ACTIVITĂŢIILOR)

DATA
ACTIVITATE
MODALITATE DE REALIZARE
CONŢINUT
PARTICIPANŢI
Dec
„Cine a fost cu adevărat Moş Nicolae?”
Activitate integrată(lectură, colaj)
Sfântul Nicolae
Legenda Sfântului Nicolae
Cizmuliţa lui Moş Nicolae
Educatoare
Preşcolari
Prof.Religie
Dec
„La gura sobei”
Montaj artistic (şezătoare) cu datini şi obiceiuri de iarnă
Colinde, poezii, obiceiuri, tradiţii specifice Crăciunului(Steaua, Irozii), Anului Nou( Pluguşorul, Capra, Ursul,Sorcova), dans popular
Educatoare
Părinţi
Preşcolari
Dec
„Dar din dar se face rai”
Acţiune caritabilă
Pregătirea de pachete pentru copiii nevoiaşi din grădiniţă
Educatoare
Sponsor
Părinţi
Preşcolari
Dec
„Semnificaţia Crăciunului”
Vizită biserică-discuţie cu preotul
Crăciunul-Sărbătoarea Naşterii lui Iisus Hristos
Spovedire

Educatoare
Preşcolari
Preot
Dec
„Am plecat să colindăm”
Mini recital-colinzi
Mini recital de colinzi susţinut la diferite instituţii
Educatoare
Preşcolari
Dec
„Felicitări pentru cei dragi”
„Podoabe pentru brad”
Activitate practică
Confecţionarea de felicitări şi de podoabe pentru brad
Educatoare, Preşcolari
Ian
„Boboteaza”
„Sfântul Ioan Botezătorul”

Convorbire


Semnificaţia celor două sărbători

Educatoare
Părinţi
Preşcolari
Prof.ReligieDISEMINARE PROIECT: -Postarea proiectului pe internet, programe artistice cu public
EVALUAREA PROIECTULUI- Analiza activităţilor desfăşurate
-Expoziţie cu lucrările copiilor
-Programe artistice
REZUTATE AŞTEPTATE:
Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale.
Formarea unor trăsături pozitive de caracter în concordanţă cu valorile moral-creştine.

EDUCATIE PENTRU SANATATE
PROIECT EDUCATIONAL
,,MINTE SANATOASA IN CORP SANATOS’’


INVATATOARE: BORS SILVIA
SCOALA GENERALA ,,A. P. ALEXI’’-SINGEORZ-BAI
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
I.ARGUMENT
Astazi,cand viata individului a devenit mai complicate decat altadata,a lasa educatia pentru sanatate la voia intamplarii,ar fi o eroare de neiertat de catre urmasi.Deprinderile igienico- sanitare ale celor mici poarta amprenta tipului de educatie primita in familie Copiii reprezinta continuitatea unor culturi,a unui sistem de valori morale.
Motivam alegerea acestei teme din dorinta de a aduce un plus de cunostinte referitoare la educatia pentru sanatate printr-o alimentatie corecta,prin respectarea regulilor de igiena personala si de grup pentru a forma conduita corecta si responsabila fata de sanatatea noastra si a celor din jur.

II.DESCRIEREA PROIECTULUI
1.Grup tinta si beneficiari
-elevii claselor a II-a de la Sc.Gen.,,A.P.Alexi ’’Sangeorz-Bai ;
- elevii clasei a II-a de la Sc. Gen.Valea Borcutului Sangeorz-Bai ;
-cadre didactice :invatatoare,inginerul silvic al orasului;
-specialisti :asistente medicale,medici;
-parintii elevilor;
2.Durata:noiembrie 2008-iunie 2009

III.RESURSE UMANE
-cadre didactice;
-elevi;
-parintii elevilor;
-cadre medicale,medic stomatolod,medic pediatru,farmacisti;

IV.RESURSE MATERIALE
-baza materiala existenta ;
-materiale aduse de parinti,copii ;
-spatii scolare,cabinete medicalesi spatii extrascolare care pot fi amenajate si folosite pentru sustinerea proiectului ;
-diplôme,fotografii,diverse articole,desene intocmite in unitate ;
-pliante,mulaje asigurate de specialisti ;
-suport logistic asigurat de colaboratori,parteneri ;

V.RESURSE FINANCIARE

BUGETARE-pentru materiale de specialitate ;
-pentru materiale necesare in desfasurarea proiectului;
EXTRABUGETARE-donatii,sponsorizari,contributii personale,serbari,alte surse ;

VI.RESURSE INFORMATIONALE
A.DOCUMENTELE PROIECTULUI
-Programul National de ,,Educatie pentru sanatate ;
-Proiectul scris ;
-Parteneriatele incheiate cu partenerii proiectului ;
-Produse finite ale proiectului.
B.PUBLICATII SI MATERIALE TIPARITE
-Pliante si afise pentru mediatizare ;
-Articole din presa ;
-Pliante,brosuri,carti care au legatura cu subiectele abordate in proiect ;
-Revista scolii <> ;
-Casete cu aspecte ale derularii proiectului ;
-Albume cu poze.IX.SCOP
Formarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de sanatatea sa si a celor din jur,a unui stil de viata sanatos,dezvoltarea armonioasa sub aspect psiho-fizic a scolarilor princunoasterea continutului de educatie pentru sanatate orin derularea unor activitati referitoare la igiena,sanatate,precum si a normelor necesare integrarii in viata sociala si reguli de securitate personala si de grup correlate in Programul National de <
X.OBIECTIVE SPECIFICE
-formarea unui stil de viata sanatos ;
-cunoasterea elementelor principale a regimului zilei si a necesitatii de respectare a lui ;
-acumularea si aprofundarea de noi reguli de igiena a alimentatiei,a imbracamintei,a clasei,a camerei in care locuieste,a corpului,a mediului inconjurator ;
-cunoasterea efectelornocive asupra organismului ale consumului de dulciuri in exces,sucuri cu cofeina,produselor fast-food ;
-cunoasterea efectelor pozitive asupra alimentatiei a consumului de fructe si legume ;
-invingerea fricii de medic si obisnuirea de a intelege ce important e sa mearga la medic ori de cate ori este nevoie ;
-sa inteleaga ca medicul este un om bun care il ajuta sa-si pastreze sanatatea ;
-cunoasterea importantei exercitiilor fizice si a miscarii ,precum si dezvoltarea armoniosa si sanatoasa a corpului ;
-sa inteleaga importanta curateniei personale,precum si a mediului in care traim(clasa,scoala,camera,mediu inconjurator) pentru pastrarea sanatatii ;
-sa realizeze colectii de fotografii si desene,precum si artico le din ziare si reviste pe teme de sanatate ;


- ACTIVITATI PROPUSE
-
NOIEMBRIE
-Lansarea oficiala a proiectului ;
-Incheierea de parteneriate cu persoanele implicate in proiect ;
-Intalnire de lucru a comisiei de implementare,stabilirea strategiei de derulare a proiectului ;
-Distribuire de fluturasi in unitatile implicate in proiect.
,

DECEMBRIE
-Vizitarea cabinetului medical si sustinerea unei prelegeri despre sanatate si importanta ei ;
-Intalnire cu medicul pediatru si asistenta medicala ;
-Crearea coltului de educatie sanitara in scoala ;
-Achizitionarea unei truse de prim ajutor~Trusa micilor sanitari ~
-Realizarea unor desene ale copiilor din scoala(obiecte did trusa medicala};


IANUARIE
-Vizita la cabinetul medicului stomatolog ;
-Copii cu dinti sanatosi-copii intreaba stomatologul raspunde ;
-Realizarea unor fotografii in cabinetul stomatologic ;
-Concurs de postere cuprinzand reclame pentru periute si paste de dinti.


FEBRUARIE
-Masa rotunda cu tema :~Alimentatia si sanatatea~
-Ce ,cat ,cand si cum mancam ?-intalnire cu asistenta medicala ;
-Lectorat cu parintii copiilor~Sa ne hranim corect~eliminarea alimentelor din
hrana copiilor care duc la obezitate


MARTIE
-Invatam sa facem curatenie,sa traim intr-un mediu sanatos-activitate realizata in scoala
-Ce stim si ce trebuie sa stim despre igiena individuala-prezentarea unui panou cu reguli si imagini din igiena individuala
-Concurs tematic-« Curatenia este mama sanatatii »


APRILIE
-Igiena mediului inconjurator-drumetie la padurea din apropierea orasului
-Intalnire cu inginerul silvic,d-nul Tomi Tudor
-Activitate practica~curatarea unei parcele de padure de resturile menajere aruncate,la intamplare de oameni~

MAI
-Vitaminele un remediu pentru sanatate-expozitie de colaje si postere reprezentand fructe si legume realizate de elevi
-Primul pas in bucatarie-prepararea unor salate de fructe si legume


IUNIE
-Sportul si sanatatea-jocuri sportive si intreceri in aer liber
-Finalizarea proiectului-prezentarea unei expozitii cu lucrari confectionate de elevi si cu fotografii din timpul activitatilor desfasurate in timpul derularii proiectului
-Sceneta : »Alfabetul sanatatii »Tema: Lecturiada – lectura de plăcere

An şcolar : 2007-2008

Perioada: martie-iunie

INIŢIATORI:

- ARBA DANIELA – înv. Cls. a II-a A, Şcoala cu cls. I-VIII Vadu Izei, Maramureş
- HOLICI ANGELICA-inst. Cls. a II-a B, Şcoala cu cls. I-VIII Vadu Izei, Maramureş


PARTENERI EDUCATIVI:

- HOTEA IOAN, director Şcoala cu cls. I-VIII Vadu Izei
- ARBA DANIELA, institutoare Şcoala cu cls. I-VIII Vadu Izei
- HOLICI ANGELICA, institutoare Şcoala cu cls. I-VIII Vadu Izei
- Părinţii elevilor claselor a II-a A şi B
Beneficiari(grupul ţintă): elevi ai claselor a II-a A şi B, elevii Şcolii cu cls. I-VIII Vadu Izei

Locaţia: Sala de clasă, Muzeul Satului din Sighetu Marmaţiei, Librăria George Coşbuc

Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit


Ne aflăm în era computerelor. Realităţile din jurul nostru ne îndreptăţesc să afirmăm faptul că mulţi părinţi îşi dobândesc timpul liber oferind copiilor lor accesul la programe tv (adecvate sau nu vârstei), la jocuri pe PC. Lectura este percepută de aceştia ca făcând parte din ora de limba română. Deci, din punctul lor de vedere, cade în sarcina învăţătorului acest segment care este parte din drumul spre cultură.
Acest motiv ne-a determinat să iniţiem un program de parteneriat între clase, direcţiunea şcolii şi părinţii elevilor noştri cu tema LECTURIADA-LECTURA DE PLĂCERE. Sperăm ca activităţile atractive desfăşurate în cadrul acestui proiect să stimuleze interesul elevilor pentru lectură, să sensibilizeze şi să îi facă conştienţi de importanţa lecturii pe părinţii acestora şi nu în ultimul rând să fie un exemplu pentru elevii celorlalte clase din şcoala noastră.
Obiectivul general al proiectului :
Formarea capacităţilor de a descoperi, înţelege şi recepta opera literară
Ariile curriculare implicate
- Limba si comunicare
- Arte OBIECTIVE CADRU:
1. Stimularea interesului pentru lectura
2. Formarea gustului artistic al copiilor
3. Formarea tehnicilor de receptare , transmitere şi creare de mesaje orale / scrise
4. Formarea capacităţii de apreciere a valorilor literare şi de utilizare a expresivităţii în redarea ideilor proprii
5. Cultivarea interesului pentru frumosul literar – artistic în general, pentru literatură în special
Impact asupra grupului ţintă:
- elevii vor efectua lectură de plăcere
- elevii vor pătrunde, prin activităţi atractive, în lumea cărţilor
- prin activităţile desfăşurate, elevii se vor identifica cu personajele din cărţile citite, vor descoperi modele de urmat
- elevii vor fi dirijaţi în acţiuni de colectare/economisire de bani pentru a-şi putea cumpăra o carte
- elevii vor fi încurajaţi să îşi exprime în mod liber propriile păreri în legătură cu textul citit

Pentru monitorizare şi evaluare vor fi utilizate următoarele modalităţi:

- Observarea sistematică a desfăşurării activităţilor de către coordonatorii proiectului şi sprijinirea în derularea proiectului, prin întâlniri de lucru, intervenţii directe dacă este necesar ;
- Discuţii cu elevii, cu membri ai grupului ţintă, cu părinţii elevilor şi alţi beneficiari ai produselor proiectului;
- Întâlniri cu mass-media pentru informare, materiale publicitare expuse pe coridoarele şcolii, pliante distribuite elevilor din şcoală;
- Înregistrări audio-video, fotografii în timpul sesiunilor de lucru;
- Participare la o lansare de carte
Continuitatea :
Cu ocazia reuniunii de evaluare se vor discuta metodele de replicare ale acestui proiect şi va fi împărtăşită experienţa acumulată invitaţilor. Se va decide şi posibilitatea extinderii proiectului la celelalte clase ale ciclului primar şi chiar şi la cel gimnazial

NR
CRT
Denumirea activităţii
Conţinuturi
Tipul activităţii
Data

Locul desfăşură-rii
Participanţi
Responsabil
Mijloace utilizate
Modalităţi de evaluare
1.

DEBUT ÎN LUMEA CĂRŢILOR
- înscrierea elevilor care doresc să participe la acţiune
- prezentarea unor cărţi scrise special pentru copii
- întocmirea primei liste de lecturi suplimentare
organizarea grupului de lucru

28.03.2008
Sala de clasa
Grupul ţintă, aproximativ 35 elevi
Iniţiatori
ANGELICA HOLICI

ARBA DANIELA
*hârtie de scris
*pixuri
*tabla
*creta

*observare
*apreciere verbală
*selectarea propunerii care întruneşte cele mai multe adeziuni
2.
CUM ÎMI PROCUR O CARTE?
- activitate de confecţionare a unei puşculiţe
- acţiune de economisire zilnică a unei sume de bani în vederea cumpărării unei cărţi
- tehnica ghemului
- Activitate directa
- dezbatere
Perioada
28. 03. 2008--4.04.2007
Sala de clasa
Grupul ţintă, aproximativ 35 elevi
Iniţiatori
ANGELICA HOLICI

ARBA DANIELA
- cutiile de la brânza topită
- lipici
- creioane colorate, foarfecă
-moneda economisită
- ghem de sfoară
*observare
*apreciere verbală

3.

CE ÎMI RECOMANZI SĂ CITESC?
- discuţii libere cu privire la cărţile citite în ultima perioadă
-întocmirea unei noi liste de lecturi
- tehnica fluturelui


Activitate directă

11.04.2007
Sala de clasa
Grupul ţintă, aproximativ 35 elevi
Iniţiatori
ANGELICA HOLICI

ARBA DANIELA
*Cărţi diverse
*fişe
*coli mari de hârtie
*observare directă
*apreciere verbală

4.
MI-AR PLĂCEA SĂ FIU...
- discuţii despre personajele din poveştile citite
- realizarea unor desene pe această temă
- dramatizare


Activitate directă

18.04.2007
Sala de clasa
Grupul ţintă, aproximativ 35 elevi
Iniţiatori
ANGELICA HOLICI

ARBA DANIELA
*fişe
*coli mari de hârtie
*creioane colorate
*observare directă
*apreciere verbală

5.
LA LIBRĂRIE
- deschiderea puşculiţei în care elevii au adunat banii economisiţi
- deplasare la Librăria George Coşbuc din Sighet
- cumpărarea unei cărţi de lectură din propriile economii


Activitate directă

9.05.2008
Librăria George Coşbuc din Sighet

Grupul ţintă, aproximativ 35 elevi
Iniţiatori
ANGELICA HOLICI

ARBA DANIELA
*puşculiţa
*bani
*observare directă
*apreciere verbală

6.
NE PREGĂTIM SĂ DEVENIM ACTORI
-pregătirea unei scurte scenete pe o temă aleasă de elevi
- confecţionarea decorului


Activitate directă

16.05.2008
Sala de clasa
Grupul ţintă, aproximativ 35 elevi
Iniţiatori
ANGELICA HOLICI

ARBA DANIELA
*Materialul pentru decor
*observare directă
*apreciere verbală
individuală
7.
MICII ACTORI
- prezentarea scenetei în faţa elevilor ciclului primar şi a părinţilorActivitate directă
23.05.2008
Sala de clasa
Elevii ciclului primar
Iniţiatori
ANGELICA HOLICI

ARBA DANIELA

*observare directă
*apreciere verbală

8.
NATURA NE INSPIRĂ
- deplasarea într-un cadru natural
- efectuarea lecturii în sânul naturii
- schimb de impresii


Activitate directă
30.05.2008
Muzeul Satului din Sighet
Grupul ţintă, aproximativ 35 elevi
Iniţiatori
ANGELICA HOLICI

ARBA DANIELA
*cărţi pentru propria lectură
*observa
rea comporta
mentului de cititor
9.
LANSARE DE CARTE
-participare la lansarea cărţii “De la lume adunate şi iară la lume date”, carte realizată de noi, iniţiatoarele acestui proiect


Activitate directă
06.06.2008
Sala de clasa
Elevii ciclului primar
Iniţiatori
ANGELICA HOLICI

ARBA DANIELA
* cartea care este lansată
*observarea directă


„ SĂRBĂTOAREA SFÂNTĂ A ÎNVIERII DOMNULUI”
reflectată în creaţiile copiilor

ARGUMENT
În aceste vremuri tulburi, în care influenţele exterioare ne marchează sistemul de valori spirituale am considerat că este necesar şi binevenit să organizăm activităţi cu încărcătură emoţională: „ Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra voastră sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii”.
Dorim ca elevii din ţară să se bucure din plin de aceste sărbători şi să arate disponibilitate în realizarea lucrărilor.
SCOPUL
ü Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor.
OBIECTIVE
ü Stimularea interesului elevului pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de Sfânta Sărbătoare a Paştelui ;
ü Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică individuală prin compoziţii expresive şi creative ;
ü Cultivarea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile.
RESURSE UMANE
ü Persoanele partenere, cadrele didactice şi elevii cadrelor didactice din ţară;
RESURSE FINANCIARE
ü Sponsori : PRIMĂRIA COMUNEI MIŞCA
PRIMAR : HASZ TIBERIU
S.C. IZAURA S.R.L.
D-NUL. BUNTEAN PETRU
MATIUŢ IOAN
RESURSE DE SPAŢIU
ü Căminul Cultural Mişca .
RESURSE MATERIALE
ü Cărţi, reviste, ilustraţii ;
ü Materiale pentru confecţionarea felicitărilor ;
ü Aparat foto, cameră video .
MEDIATIZARE
ü Postarea proiectului educaţional pe site-ul: www.didactic.ro ;
ü Prezentarea proiectului educaţional în presa locală, regională , naţională, la radiourile locale, regionale şi televiziunea regională ;
EVALUARE
ü Notarea şi comentarea proiectului educaţional prezentat pe site;
ü Realizarea unei expoziţii ;
ü Realizarea unui CD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect.CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ

„ SĂRBĂTOAREA SFÂNTĂ A ÎNVIERII DOMNULUI”
reflectată în creaţiile copiilor


Organizator : ŞCOALA GENERALĂ „TITUS POPOVICI” MIŞCA
Parteneri : INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD
COMPLEXUL MUZEAL ARAD
CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI MIŞCA
ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ARĂDENI
Coordonatori : inst. BLIDAR TEODORA
prof. BUNTEAN SEBASTIAN
înv. PAŞCA GAROFIŢA
Componenţa juriului : reprezentanţi ai :
INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD COMPLEXULUI MUZEAL ARAD CLUBULUI COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ PRIMĂRIEI COMUNEI MIŞCA ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR ARĂDENI S.C. IZAURA S.R.L. ŞCOLII GENERALE „TITUS POPOVICI” MIŞCA SCRIITOR MATIUŢ IOAN REDACTOR SUCIU CAMELIA
Invitaţi : scriitor MATIUŢ IOAN, editor EDITURA,,MIRADOR’’ , redactor revista Culturală ,,ARCA’’ redactor SUCIU CAMELIA – Radio Transilvania Chişineu Criş


REGULAMENT DE PARTICIPARE
ü Concursul se adresează elevilor din clasele I – IV de la şcolile din ţară ;
ü Se va desfăşura pe două secţiuni :
Ø desene ;
Ø felicitări .
ü Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, în format A4 şi introduse în folie de plastic, iar pe verso se aplică o etichetă pe care se vor specifica : titlul lucrării, secţiunea, numele şi prenumele elevului, clasa, îndrumătorul, şcoala, localitatea şi judeţul ;
ü Fiecare cadru didactic poate participa cu 2 lucrări la fiecare secţiune ;
ü Înscrierea participanţilor se va face prin e-mail la adresele :
Ø garo_pasca@yahoo.com
Ø teodorablidar@yahoo.com
până la data de 03.04.2009(anexa 1) ;
ü Depunerea lucrărilor se va face până la data de 03.04.2009.(data poştei) pe adresele :
Ø Blidar Teodora, str. Înfrăţirii, nr.96,bl.C,ap.14, Chişineu Criş,cod 315100, jud. Arad, tel. 0764440444 ;
Ø Buntean Sebastian, str. Zărandului, nr.48, loc. Nădab, cod 315101, jud. Arad ;
Ø Paşca Garofiţa, nr. 545, loc. Mişca, cod 317215, jud. Arad, tel. 0769244140,
cu menţiunea „Pentru concurs”.
ü Pachetul cu lucrări va conţine şi un plic A4 timbrat(3 RON), pe care să se scrie adresa completă la care se doreşte expedierea diplomelor ;
ü Lucrările înscrise în concurs nu se restituie ;
ü NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE !
ü Lucrările participanţilor vor fi expuse în sala mare a Căminului Cultural Mişca, judeţul Arad ;
ü Se vor acorda premiile I, II, III, MENŢIUNI şi DIPLOME DE PARTICIPARE pentru toate lucrările, pe care se va specifica şi numele cadrului didactic îndrumător ;
ü Jurizarea lucrărilor se va face în data de 16.04.2009. de către invitaţi şi reprezentanţii instituţiilor partenere ;
ü Diplomele participanţilor vor fi expediate până la data de 30.04.2009, prin poştă;

v Evenimentul va fi mediatizat la postul de radio Radio Transilvania Chişineu Criş, frecvenţa 89,7 FM ;
v La Concursul Internaţional „Cupa Crisius” ediţia sportivă a XXX –a şi plastică a VI – a desfăşurat în colaborare cu Clubul Copiilor din Chişineu Criş, judeţul Arad, se va organiza o expoziţie cu lucrările premiate ;
v Fotografiile de la expoziţie(lucrările premiate) vor apărea în :
Ø Jurnal arădean ;
Ø Observator Arădean ;
Ø Adevărul ;
Ø Info Tv .


CONCURSUL NATIONAL
„MARTISORUL - TRADITIE SI SIMBOL”

Motto:
"Primavara este o reflexie a gradinii sufletului nostru iar martisorul este cea mai de pret floare rasarita intr-insa...”


Organizator: LICEUL TEORETIC „MIHAI VELICIU”CHISINEU-CRIS


Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad
Clubul Copiilor Chisineu-Cris
Primaria orasului Chisineu-Cris


Coordonatori: inv. CORNELIA CRISTEA
DANA JIVAN
FLOARE MOT


ARGUMENT:
S-a dus si luna februarie...mai intoarcem o fila din calendar...si a venit primavara! Asta pentru ca romanii sarbatoresc venirea primaverii intr-un mod unic, la inceputul lunii martie. Dupa vechiul calendar roman, 1 Martie era prima zi din an si se celebra sarbatoarea "Matronalia" la care se desfasurau serbarile lui Marte, zeul fortelor naturii, al primaverii si al agriculturii. An de an de 1 Martie ne recapatam speranta, optimismul, credinta in mai bine si sporul in toate. Martie este momentul in care oamenii incep sa caute primul ghiocel, ca semn al venirii primaverii cu adevarat. Acum frigul incepe sa se impleteasca cu razele soarelui, intunericul cu lumina si dupa o iarna grea cu omat mare invinge viata, primavara, soarele. Acest triumf al reinvierii si regenerarii este invocat prin Martisorul pe care-l daruim celor dragi, ca mic semn ce ne dorim sa le aduca fericire si noroc.
Mărţişorul (1 martie) - sărbătoare tradiţională românească a primăverii, a prospeţimii, a bucuriei, a victoriei binelui împotriva răului. Cu această ocazie persoanele de sex feminin primesc mici cadouri, obiecte decorative (mărţişoare), legate cu un şnur alb-roşu, ca simboluri aducătoare de noroc şi bunăstare. Roşul este considerat culoarea primăverii, iar albul culoarea iernii. Se asociază de obicei flori timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul."

SCOPUL PROIECTULUI:

Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor.
Sărbătorirea într-un mod inedit a zilei de 1 martie

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
- Dezvoltarea simţului estetic;
- Stimularea activităţii în grup;
- Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi;
- Identificarea propriilor valori şi a grupului/comunităţii din care fac parte;
- Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii;
- Stimularea activităţii de cercetare privind istoricul, tradiţiile şi legenda mărţişorului;
- Stimularea interesului elevilor pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de sosirea primăverii;

RESURSE PROIECT:

« Resurse umane: cadrele didactice partenere ale proiectului, elevii claselor primare din tara

« Resurse financiare: autofinanţare;

« Resurse de spaţiu: Casa de Cultură a oraşului Chişineu-Criş

« Resurse materiale:
· cărţi, reviste, ilustraţii;
· materiale pentru confecţionarea mărţişoarelor şi felicitărilor ;
· aparate foto, camere video;
MEDIATIZARE:

Prezentarea proiectului educaţional in revista scolii si ziarul local;
Postarea proiectului educaţional pe site-ul: www. didactic.ro;
EVALUARE:
· Notarea şi comentarea proiectului educaţional prezentat pe site;
· Realizarea unei expoziţii ;;
· Realizarea unui CD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect;

Secţiuni: - martisoare
- felicitari

Regulament de participare:
a ) Înscrierea participanţilor: prin mail la adresele: crysteacornelia@yahoo.com
dana_jivan@yahoo.com ; ica_mot@yahoo.com pana la data 16 feb.2009(anexa 1).
b ) Depunerea lucrărilor se face până la data de 16 feb. 2009 (data postei) pe adresa şcolii: Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”,str. Oituz, nr.4,loc. Chisineu-Cris, jud. Arad , cod. 315100, cu menţiunea”PENTRU CONCURS”;
c ) Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A5(felicitarile) si pe suport A6(martisoarele);
d) Un cadru didactic poate participa cu 2 lucrări la fiecare secţiune;
e) In coltul din dreapta lucrării(jos) se vor trece: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa , îndrumătorul, şcoala , localitatea, judeţul;
f) Pachetul cu lucrari va contine si un plic A4 timbrat (3 RON)si autoadresat;
g ) Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 23-27 feb . 2009.Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel şi diplome de participare tuturor elevilor.Pe diplome va fi precizat si numele cadrului didactic indrumator.
Nu se percepe taxa de participare .

Evenimentul va fi mediatizat în mass media locală;
Se va organiza o expoziţie cu lucrările participanţilor la Casa de Cultura. Expozitia va fi cu vanzare. Fondurile obţinute vor fi donate Casei de copii din localitate.


ANEXA 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţământ:
Localitatea/judeţul:
Adresa:
Numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător:
Clasa:
Adresa de e-mail personală :
Despre ,,Gifted Education’’
Inst.Monica Schillinger
Şcoala Generală ,,Mihai Eminescu ‘’ , Arad


În perioada 31 ianuarie – 8 februarie 2009 o mână de oameni dăruiţi şi inimoşi au avut iniţiativa să organizeze la Gura Humorului ,, Şcoala de Iarnă a Educaţiei de Excelenţă’’. Scopul acestei Şcoli de Iarnă a fost să creeze o platformă de dialog care să faciliteze interacţiunea între educaţia formală , cea non-formală şi cea informală , prin exemplul personal al fiecăreia dintre persoanele prezente.
În cadrul aceste Şcoli de Iarnă s-a abordat problema educaţiei raportată la propria persoană , identificarea raporturilor dintre noi şi cei care participă la educaţia noastră academică , s-a discutat despre lucrurile pe care le învăţăm în mod continuu şi am învăţat cum să îi ajutăm şi pe ceilalţi să înveţe din experienţa noastră
,,Prin gifted education se respectă natura divină a omului şi nu omul-marfă , omul de consum.Noi promovăm omul creator , omul capabil să-şi dezvolte potenţialele’’, spune Prof.Florian Colceag , Preşedintele IRSCA Gifted Education , România.
Dar ce înseamnă de fapt ,,Gifted Education ‘’?
Gifted Education reprezintă un program de educaţie validat la nivel internaţional care urmăreşte două direcţii de acţiune : educaţia abilităţilor , aptitudinilor şi potenţialului fiecărui copil şi o educaţie specializată pentru copiii cu nevoi speciale de educaţie.Copiii cu nevoi speciale de educaţie sunt acei copii care din motive de tip genetic , social , economic sau cultural au nevoi speciale de educaţie.Această categorie cuprinde: copii cu handicap din categoriile senzorial , fizico-locomotor , mintal-psihic , social , cultural , economic , copii provenind din casele de copii, copii de puşcăriaşi , de alcoolici , din familii destrămate sau familii cu un standard de viaţă sub pragul sărăciei , familii de emigranţi , de imigranţi , etc ; copii cu potenţial înalt , copii înzestraţi şi talentaţi.
Având în vedere că majoritatea copiilor au nevoi speciale de educaţie , se impun programe de educaţie incluzivă care să se adreseze nevoilor lor de educaţie.
Gifted Education reprezintă o uriaşă reţea şcolară la nivel mondial caracterizată prin promovarea celor mai bune curricule , profesori şi celor mai bune practici naţionale şi internaţionale de dezvoltare a abilităţilor , aptitudinilor , talentului şi potenţialului natural al copiilor printr-o educaţie de înaltă calitate , bazată pe adoptarea stilurilor de predare şi curricula la nevoile şi personalitatea copilului; printr-o curriculă îmbogăţită , mentorat , tutoring , accelerare ( enrichment , mentoring , tutoring , acceleration )-un sistem de învăţământ care a produs rezultate extraordinare şi performanţe acolo unde a fost adoptat , în ţările cu o economie avansată.Gifted Education nu este o educaţie elitistă , nu se adresează unui procent redus din populaţia şcolară ci , prin programele de enrichment , acceleration , tutoring şi mentoring sunt promovate , formate şi dezvoltate abilităţile naturale şi potenţialele tuturor categoriilor de copii.
Fiecare copil este înzestrat de natură cu har şi potenţial .Gifted Education este o educaţie de excelenţă care urmăreşte să descopere , să dezvolte şi să promoveze potenţialul tuturor categoriilor de copii , abilităţile , aptitudinile şi potenţialele lor naturale prin intermediul unei educaţii individualizate , o curriculă de nivel internaţional , accelerare , îndrumare , mentorat , un mediu de formare armonioasă , echilibrată şi personal talentat , cu vocaţie.
Educaţia de excelenţă este o formă a educaţiei de masă cu programe specifice orientate spre dezvoltarea abilităţilor tuturor copiilor.Această educaţie este deschisă atât la intrare , cât şi la ieşire , nefăcând discriminări pe criterii legate de vârstă , sex , rasă , cultură , origine socială , avere , localizare geografică sau alte criterii.
Gifted Education urmăreşte: să creeze un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple , a creativităţii umane şi a realizării personale , să crească şi să educe indivizii pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă , să susţină continuitatea legăturilor de familie puternice, să întărească fundamentul unei vieţi social-morale şi dezvoltarea unor relaţii naturale , armonioase între indivizi şi grupuri , educă copiii privind protejarea şi restabilirea legăturii intime dintre om şi natură
Gifted Education pune accent pe aşa numita fereastră de oportunitate în educaţie : perioada de formare a abilităţilor cognitive , sociale , afective şi estetice care este foarte scurtă şi se regăseşte la vârsta cea mai fragedă a copilului ( de la câteva luni la 12 ).
Cercetările mondiale indică faptul că educaţia timpurie are o importanţă fundamentală în formarea inteligenţei , creativităţii , abilităţilor şi aptitudinilor , ele arată că de calitatea educaţiei la o vârstă fragedă depinde evoluţia omului în întregul său : la 3 ani fiecare copil este înzestrat (,,gifted’’) , toţi mugurii dezvoltării potenţialului său sunt activaţi : este creativ , este atent , doritor de învăţare , are simţul dreptăţii , are umor , e capabil şă se concentreze , e capabil de efort susţinut şi cel mai important , este motivat.Aceleaşi cercetări arată că la 10 ani , inteligenţa şi creativitatea sunt formate în proporţie de 95-98%.
Educaţia Gifted nu vine în contradicţie , ci se suprapune şi respectă sistemul de învăţământ existent , însă se constituie cu o curriculă , programe şi metodologii de învăţământ şi practică ce pot îmbogăţi oferta grădiniţelor , şcolilor , liceelor şi universităţilor , la alegerea lor.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre Gifted Education şi multe alte lucruri interesante puteţi accesa site-ul www.supradotati.ro4 comentarii:

 1. ROMANIA
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
  Şcoala Gimnazială “Traian Creţu” Năpradea
  Loc. Năpradea, nr.339, cp.457255, Tel/fax:0260/646212, E-mail scoala_napradea@yahoo.com

  Clasele I-IV
  În parteneriat cu
  Gwersyllt Junior C.P. School
  Gwersyllt, Wrexham, Wales  PRIETENI LA DISTANŢĂ

  Argument: Elevii şi cadrele didactice din cele două şcoli doresc să stabilească relaţii de colaborare şi prietenie. Aparţinând unor culturi diferite , dar care nu se exclud una pe cealaltă, considerăm ca este nevoie să ne cunoaştem reciproc, să ne împărtăşim din experienţă. Suntem siguri că vom descoperi multe lucruri comune (ex. o anumită parte a istoriei), afinităţi, că milităm pentru aceleaşi idealuri , că putem să ne ajutăm reciproc.
  Ne propunem ca elevii şi cadrele didactice din cele două şcoli să se cunoască , să se împrietenească şi, poate într-un viitor nu prea îndepărtat, chiar să se întâlnească în cele două ţări.

  Grupuri ţintă: 52 de elevi din clasele I-IV
  învăţătorii claselor I-IV: Damşa Ioan
  Damşa Clara
  Mastan Georgeta
  Petruţ Carmen
  Obiective specifice:- cunoaşterea spaţiului şi mediului înconjurător în care învaţă elevii celor două şcoli;
  - aniversarea sărbătorilor copilăriei prin schimburi culturale elevi şi dascăli;
  - cunoaşterea curriculumului pentru clasele primare din cele două ţări;
  - schimburi reciproce de informaţii privind istoria locală;
  - schimburi reciproce de materiale privind tradiţiile locale;
  - stabilirea de relaţii personale între copiii celor două şcoli.

  ACTIVITĂŢI PROPUSE


  1. ,,Şcoala noastră” – schimb de CD-uri care să cuprindă elemente generale
  privind cele două şcoli.- aprilie 2008

  2. , Pace pentru toţi copiii lumii”- schimburi de desene şi realizarea unor
  expoziţii privind universul copilăriei ( desenele vor fi trimise prin poştă pentru ca expoziţiile să fie realizate cu ocazia zilei de 1 Iunie)- mai 2008
  3.,,Comunitatea locală”- zona geografică în care trăiesc cele două comunităţi (fotografii şi explicaţii) – iunie 2008
  4,, Elemente de curriculum”- schimburi de informaţii privind planurile de
  învăţământ din cele două ţări – iunie 2008
  5. ,, Din istoria noastră”- realizarea şi schimbarea unor CD-uri privind
  elemente de istorie locală( epoca romană) Prezentarea acestora în cadru festiv în cele două şcoli.- octombrie 2008-03-28
  6. ,, Datini din bătrâni: schimburi de informaţii şi fotografii ( prin intermediul
  internetului) despre datinile de Crăciun din cele două
  comunităţi.
  7. ,, Sub semnul Dragonului roşu” – Activităţile de la Năpradea se vor desfăşura în continuare sub semnul mascotei elevilor din Gwersyllt Junior C.P. School
  8. ,, Sub semnul Ilenei Cosânzene”- Activităţile de la Gwersyllt se vor desfăsura sub semnul mascotei elevilor din Năpradea , Ileana Cosânzeana.
  9. ,, Schimb de albume „ realizate sub semnul celor două mascote.
  Iunie 2009  Responsabil proiect Ţara Galilor, Nicola Griffiths
  nicolagriffiths@gwersylt-jun-wrexham.biblio.net
  Director Mr. Neil Gledhill


  Responsabil proiect Năpradea, Ioan Damşa
  damsaioan@yahoo.com
  Director: Aurel Medve

  Cu stimă, Clara şi Ioan Damşa

  RăspundețiȘtergere
 2. EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ
  PRIN PARTENERIATELE EDUCAŢIONALE

  Inst. Luncanu Valentina, Şcoala cu clasele I-VIII Cumpăna

  Interculturalitatea reprezintă relaţia de interacţiune şi cooperare continuă, a diverselor grupuri culturale, etnice, religioase; relaţiile determinate fiind de schimb cultural şi intercunoaştere în contextul grijii faţă de menţinerea specificului fiecărei comunităţi.
  Convieţuirea unor populaţii aparţinând unor etnii diferite, care comunică, cooperează şi, inevitabil, produce influenţe reciproce pozitive, este premisa interculturalităţii ca resursă fundamentală a dezvoltării sociale a tuturor comunităţilor etnice din zona respectivă
  Educaţia interculturală dezvoltă o pedagogie a relaţiei umane de un anumit tip; o educaţie care să permită elevilor să se situeze ei înşişi, în orice moment, în raport cu ceilalţi, să le dea mijloace de diversificare a referinţelor, să trăiască diversele modalităţi culturale ale mediului lor în deplină legitimitate.
  Educaţia interculturală vizează dezvoltarea unei educaţii generale, mergând în întâmpinarea diferenţelor existente în interiorul aceleiaşi societăţi, mai degrabă decât o educaţie pentru persoanele culturalmente diferite. Educatia interculturala nu este o problema de publicuri specifice. Este o educatie a tuturor, minoritari si majoritari, la un „ parametru cultural”, într-o reciprocitate a perspectivelor.
  Înnoirea scolii trebuie sa fie perceputa în raport cu functionarea sa interna si cu relatiile sale cu exteriorul, ceea ce presupune regândirea rolului scolii, fara de care nici o modificare a relatiilor între scoala, cartier si familie nu va fi posibila; fara de care adoptarea unei pedagogii interculturale va fi imposibila.
  Mijloacele de informare în masa constituie, alaturi de scoala, surse importante de reprezentari simbolice care joaca un rol fundamental în perceptiile noastre asupra celuilalt si comportamentul nostru în raport cu acesta. Interactiunea între aceste domenii reprezinta o variabila determinanta pentru coerenta gestionarii dimensiunii interculturale.
  Oricare ar fi modulul de învatare, perspectiva interculturală implică faptul că, într-un moment sau în altul al derulării sale, elevul îl va percepe şi confrunta cu felul în care acesta este trăit în alte medii culturale.
  Rolul şcolii este acela de a facilita trecerea de la comunităţile închise, de tip etnocentric la societatea deschisă. Componenta educativă a actului didactic se manifestă la Şcoala cu clasele I-VIII Cumpăna şi la Şcoala specială nr.1 Constanţa în forme şi cu valenţe multiple, atât în cadrul orelor de curs cât şi prin multiple activităţi extracurriculare, derulate în şcoala şi în cadrul comunităţii locale.
  Este de acum cunoscută preocuparea noastră pentru implicarea în proiecte educaţionale şi parteneriate cu alte şcoli din oraş, judeţ sau din alte judeţe. Aceste parteneriate îşi propun antrenarea elevilor în activităţi educative utile şi plăcute care să le lărgească orizontul cunoaşterii, să le dezvolte simţul artistic şi estetic, să contribuie la maximizarea socializării şi integrării lor în societate.
  Un astfel de parteneriat a fost încheiat de şcolile noastre cu Şcoala specială Comăneşti, Bacău, şi Şcoala ”Spiru Haret”,Bacău.
  Parteneriatul intitulat ”De la străbuni aminte” are ca obiectiv prioritar formarea educaţiei interculturale prin popularizarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti din cele două judeţe, Constanţa şi Bacău”.
  Ne-am propus să realizăm acest parteneriat sperând că vom menţine treaz interesul elevilor pentru tradiţiile, obiceiurile şi cântecul popular autentic, de care în mod regretabil, se îndepărtează tot mai mult tineretul.
  Datinile şi credinţele, lirica şi muzica populară, meşteşugurile şi arta populară constituie patrimoniul spiritual inestimabil, care oglindeşte forţa creatoare a românilor din toate zonele geografice ale ţării; de aceea ne propunem ca prin activităţile noastre să putem cunoaşte cât mai multe despre cele două zone implicate în proiect –Moldova şi Dobrogea.
  Cunoaşterea tezaurului folcloric, păstrarea şi transmiterea lui este o datorie a noastră pentru a păstra vie cultura neamului românesc.
  Ne-am propus obiectivele:
  • dezvoltarea interesului pentru păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor şi folclorului specific zonelor Moldova şi Dobrogea;
  • cunoaşterea unor elemente reprezentative aparţinând genurilor şi speciilor creaţiei populare;
  • dezvoltarea capacităţilor interpretative prin realizarea unor spectacole;
  • confecţionarea unor produse specifice obiceiurilor şi tradiţiilor din zonele implicate în proiect;
  • cunoaşterea şi respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor minorităţilor;
  • dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi interrelaţionare.
  Pentru realizarea acestor obiective ne-am propus activităţi specifice:
  • organizarea de vizite de lucru la muzee de artă;
  • expoziţii cu creaţii ale elevilor, spectacole, concursuri;
  • colectarea de materialele din diferite localităţi din Moldova şi Dobrogea;
  • excursii comune;
  Ce rezultate aşteptatăm?
  • Creşterea interesului elevilor pentru păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor şi folclorului zonal;
  • Familiarizarea copiilor cu traditiile, obiceiurile si folclorul din zona partenera;
  • Implicarea elevilor in colectarea de obiecte si alte materiale(cantece, balade, costume nationale, proverbe, snoave, instrumente muzicale)
  • Comportament civilizat al elevilor în derularea activităţilor;
  • Şanse egale în educaţie;
  Evaluare: spectacole folclorice ,portofolii, brosuri, postere, expozitie
  Zona în care trăim,Dobrogea,fiind un spaţiu multicultural în care reuşesc să trăiască în pace şi armonie mai multe etnii,ne-am gândit să prezentăm în activităţile noastre, din cadrul parteneriatului, tradiţii şi obiceiuri ce ţin de ciclurile vieţii la cele mai numeroase etnii dobrogene. Am început cu aromânii care, într-un spaţiu geografic cu o istorie atât de frământată cum este cel al Balcanilor, au străbătut veacurile dovedindu-şi astfel vocaţia de luptători.
  În prima activitate,derulată în luna martie, ne-am oprit la obiceiuri şi tradiţii legate de naştere şi botez la aromâni.
  Activitatea a cuprins prezentarea unui scurt istoric al acestei etnii s-a organizat o expoziţie cu costume populare aromâne şi cu obiecte vechi folosite în gospodăriile aromânilor,iar grupul artistic”Lilici dit mai”(Flori de mai) a prezentat un program de cântece şi dansuri populare aromâne.A fost alcătuită şi prezentată de asemenea broşura ”Tradiţii si obiceiuri la aromâni.Naşterea şi botezul”care cuprinde şi câteva reţete culinare specifice acestor momente.
  Activitatea s-a bucurat de prezenţa şi aprecierea reprezentanţilor Prefecturii Constanţa, I.S.J. Constanţa, ,Muzeului de Artă şi Muzeului de Artă Populară Constanţa., Sindicatului învăţământ preuniversitar,presei locale,părinţilor şi elevilor.
  Întrucât partenerii noştri moldoveni nu au putut fi prezenţi fizic, ei fiind alături de noi prin scrisoarea adresată tuturor colegilor,întreaga activitate a fost filmată şi le-a fost trimisă împreună cu materialele pregătite pentru o astfel de activitate.
  Următoarea activitate din cadrul parteneriatului s-a oprit asupra tradiţiilor de naştere şi botez la etnia turcă.
  Activitatea a cuprins prezentarea unui scurt istoric al acestei etnii; s-a organizat o expoziţie cu costume populare turceşti şi cu obiecte vechi folosite în gospodăriile turcilor ; s-au proiectat filme cu naşterea şi botezul la turci iar grupuri de copii au prezentat un program de cântece şi dansuri populare turceşti. A fost alcătuită şi prezentată de asemenea broşura ”Tradiţii si obiceiuri la turci.Naşterea şi botezul”
  Pentru anul al doilea an al parteneriatului ne-am propus continuarea activităţilor cu tradiţii şi obiceiuri specifice următorului ciclu al vieţii, căsătoria, şi cu cele româneşti.
  Dezvoltarea unui astfel de parteneriat educaţional şi cultural presupune faptul că într-adevăr corespunde nevoilor comunităţii şi că toate componentele acesteia aderă la aceleaşi valori de autonomie şi de solidaritate.
  Cunoaşterea tezaurului folcloric, păstrarea şi transmiterea lui este o datorie a noastră pentru a păstra vie cultura neamului românesc.

  RăspundețiȘtergere
 3. Liceul Teoretic ,,Mihai Veliciu” Chisineu-Cris
  Centrul de Documentare si Informare
  Nr.........din....................

  Biblioteca Oraseneasca Chisineu-Cris
  Sectia pentru copii
  Nr……din…………..

  PROIECT DE PARTENERIAT


  ,,MINUNATA LUME A POVESTILOR”


  Motto :
  „ nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”
  Miron Costin


  “Toţi cei ce au acces la o biblioteca, la cărţi, sunt nişte inşi mai buni decat alţii, mai puternici, iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai repede.”

  Mircea Eliade


  PĂRŢI:
  Liceul Teoretic,,Mihai Veliciu”Chisineu-Cris reprezentat prin doamna director, prof. Amelia Palcu
  Centrul de Documentare si Informare reprezentat prin doamna documentarist, Florica Miron
  Biblioteca Oraseneasca Chisineu-Cris ,Sectia pentru copii reprezentata prin doamna bibliotecar, Emilia Stana

  REALIZATORI:
  - institutor: Cornelia Cristea
  - invatatoare, Doina Urzica

  BENEFICIARI:
  -elevii claselor I B, şi a IV-a A
  -invăţătoare
  -bibliotecari

  DURATA PROIECTULUI : ian.2008-iunie 2008

  SCOPUL:
  -cultivarea interesului pentru lectură.

  LOCATIA: sala de clasa,sala bibliotecii,Centrul de Documentare si Informare

  GRUP ŢINTǍ:
  -elevii

  MOTIVAŢIA PROIECTULUI

  Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din ultimii ani. Viaţa noastră trăită la început de secol XXI este marcată de la mic la mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă elevilor meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii acoperă deja o plajă substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte întrebarea: mai este cartea "o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi" cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi?
  Rămâne aşadar obligaţia părinţilor, dar mai ales a şcolii de a repune cartea în drepturi. Scriitorul român I. L. Caragiale afirma acum aproape un secol : "O carte bună de citire, în vârstă fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât unei cărţi căzute la vreme bună în mâinile unui copil, tot aşa precum umbra multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe pământ prielnic".
  Se înţelege că gustul pentru lectură se formează mai timpuriu decât interesul pentru cartea ştiinţifică. De aceea în clasele I-IV informaţiile sumare legate de mediul înconjurător sau istorie se transmit prin intermediul povestioarelor. Acestea fac trecerea de la lumea fabuloasă a poveştilor din grădiniţă la cea reală lămurită şi explicată tot prin epos. Cu cât povestirea învăţătorului e mai atractiv şi afectiv realizată captând în proporţie mare atenţia elevilor, cu atât ei se identifică cu eroii povestirilor, vor revenirea sau continuarea povestirii, ba chiar lectura proprie pentru a o comenta cu alţi colegi sau prieteni. Dacă lectura elevilor este sistematic organizată şi îndrumată, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, interesul pentru lectură creşte. Când lectura este neglijată, tratată superficial, formulându-se numai simple cerinţe, această activitate nu-şi mai aduce contribuţia atât de necesară la formarea personalităţii elevilor din punct de vedere al limbajului şi al îmbunătăţirii lor spirirtuale.
  Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea lecturii suplimentare revine învăţătorului care cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese:
  - prin informaţie
  - prin deprinderea cititului coerent, conştient
  - prin implicare afectivă
  - prin însuşirea unui vocabular expresiv
  - prin îmbogăţirea vocabularului
  Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsim modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură. Stârnirea interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al camerei copilului, bibliotecile sau unele case memoriale fiind mediile cele mai potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.
  Cu ocazia şezătorilor literare vor fi invitaţi şi părinţii elevilor ; cu această ocazie se va demonstra părinţilor ce valoare au cărţile citite de copiii lor. Vom folosi, tot pentru stimularea interesului pentru lectură, şi jocurile literare în diferite forme: jocuri de rol, jocuri de stimulare, jocuri de povestire prin desen, jocuri de creaţie, jocuri de competiţie pentru memorare şi recitare ale unor versuri sau replici şi descrieri din diferite locuri.
  Introducerea elementului de concurs în activităţile de lectură stimulează dorinţa elevilor de a câştiga întrecerea, determinându-i să citească cât mai mult.

  Activităţile la biblioteca şcolii contribuie la dezvoltarea interesului pentru lectură, dintre care amintim:
  -prezentarea sălii şi a modului de aranjare a cărţilor în rafturi, pe tematici sau pe scriitori în ordine alfabetică ;
  -înscrierea la o biblioteca;
  -explicarea modului de comportare a unui cititor într-o bibliotecă;
  -cunoaşterea alcătuirii unei cărţi (copertă, titlu, autor, pagini, numerotarea, etc.);
  -cunoaşterea datelor de bază despre cartea pe care doreşte să o împrumute;
  -participarea la activităţile desfăşurate la bibliotecă.

  RESURSE UMANE PARTICIPANTE:
  -cadre didactice;
  -elevii;
  -bibliotecar;
  -documentarist;

  RESURSE MATERIALE:
  -fondul de carte existent în biblioteca şcolii;
  -materiale informative şi formative existente la bibliotecă;
  -desene ale elevilor, imagini din poveşti şi tablouri ale scriitorilor;
  -dramatizari literare;
  -portofolii;
  OBIECTIVE GENERALE:
  -cultivarea interesului pentru lectură prin îmbunătăţirea relaţiei Şcoală-Bibliotecă
  -dirijarea şi controlul lecturii în afara clasei de câtre cadrele didactice împreună cu părinţii şi cu doamna bibliotecar.
  - stimularea creativităţii copiilor în exprimarea orală;

  OBIECTIVE SPECIFICE:
  -să manifeste curiozitate şi interes pentru lectura unor texte variate;
  -să relateze conţinutul textelor citite;
  -să identifice expresiile frumoase pe care să le utilizeze în compuneri;
  -să recite poezii prevăzute în programa şcolară şi-n afara ei;
  -să selecteze trăsăturile pozitive de caracter ale personajelor;
  -să găsească mesajul şi învăţătura textelor;
  - să stimulăm creativitatea copiilor în exprimarea orală;
  - să cultivăm sentimente de preţuire şi dragoste faţă de frumuseţea şi armonia limbii române, faţă de creţiile literare;

  PRODUS FINIT:
  -desfăşurarea unor concursuri pe teme literare;
  -realizarea unor programe artistice, album foto, casetă video cu activităţi ale elevilor
  -realizarea unei expoziţii de desen cu scene din poveşti;
  -realizarea unei expoziţii de colaje cu scene din poveşti şi poezii;
  -realizarea unor portofolii cu fişe de lectură şi curiozităţi despre scriitorii cu care au luat contact;
  -publicarea unei reviste cu articole(poezii, compuneri, curiozităţi din lumea scriitorilor) scrise de copii.

  EFECTELE IMPLEMENTĂRII LECTURII IN RANDUL COPIILOR


  Creşterea dorinţei de performanţă
  Dobandirea unor tehnici superioare de invaţare
  Dezvoltarea gandirii critice
  Deschiderea minţii spre înţelegerea unităţii lumii in diversitatea ei
  Rezolvarea amiabila a conflictelor
  Stoparea actelor anti-sociale
  Ajutorarea celor defavorizati
  Receptivitate la opiniile altora
  Implicarea in activitati benevole in interes comunitar  CONTINUTURI SI ACTIVITATI PROPUSE:

  ACTIVITǍŢI:
  -prezentarea proiectului şi stabilirea obiectivelor, a conţinuturilor şi a activităţilor echipei;
  -vizite la biblioteca şcolii şi biblioteca oraseneasca pentru copii şi completarea unor fişe de cititor;
  -activităţi de popularizare a cărţilor accesibile vârstei lor;
  -şezători literare;
  -medalion literar consacrat aniversării unui scriitor;
  -concursuri pe teme literare;
  -dramatizari şi lectura dramatizată;
  -dezbateri pe diferite teme;
  -dezlegarea unor rebusuri ce au legătură cu lectura citită;
  -jocuri de rol.  Metode si procedee de implementare a lecturii pentru elevii de varsta scolara mica


  ACTIVITĂŢI PLANIFICATE

  ACTIVITĂŢI


  OBIECTIVE DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII REZULTATE AŞTEPTATE

  ,,În lumea poveştilor’’
  - vizită la bibliotecă -sa recunoasca autori si scrieri ale acestora
  -să redea textul unor poveşti respectând conţinutul şi ordinea secvenţelor


  Ianuarie 2008
  Biblioteca oraseneasca
  Biblioteca scolara Reactualizarea conţinutului unor poveşti
  Recunoasterea unor carti si autorii acestora
  Familiarizarea cu modul de comportarea în bibliotecă.

  Medalion
  Mihai Eminescu -sa recite poezii
  -sa realizeze o compozitie plastica avand ca sursa de inspiratie o strofa eminesciana

  Ianuarie 2008
  CDI Concurs de recitari

  Expozitie cu
  compozitiile plastice realizate la CDI
  „Stau cateodata si-mi aduc aminte ...”
  Concurs închinat marelui povestitor Ion Creanga -sa recunoasca personajul
  -sa recunoasca povestea din care face parte fragmentul;
  -sa redea mici pasaje cunoscute din povestile lui Creanga


  Februarie- Martie 2008
  CDI Recunoasterea unor personaje şi a unor titluri;
  Reproducerea unor pasaje;
  Dramatizari din povesti cunoscute;
  Publicarea in revista şcolii a unor articole.


  „Cel mai avid cititor”
  Premierea elevilor -sa demonstreze ca au citit multe povesti prin caietul de lectura
  -sa prezinte o fisa de cititor cu multe lecturi citite
  Martie 2008
  Sala bibliotecii Premierea copiilor care :
  -au cel mai complet caiet de lectura;
  -cea mai ampla fisa de cititor;
  -cel mai bun povestitor.

  Auditie povesti
  Desene sugestive -sa realizeze desene sugestive dupa povestile audiate Aprilie 2008
  CDI
  Sala de clasa Expozitie cu desenele copiilor la Biblioteca Oraseneasca
  Vizionare povesti pe DVD
  Jocuri didactice -sa participe cu interes la jocurile didacticeavand ca suport povestile vizionate pe DVD
  Mai 2008
  CDI Portofoliu cu jocurile didactice


  „ Carnavalul poveştilor” -să interpreteze rolul unor personaje din poveşti îndrăgite
  Iunie 2008
  CDI Să-şi depăşescă emoţiile, să redea fidel personajul îndrăgit, să creeze atmosfera de spestacol.

  Liceul Teoretic,,Mihai Veliciu”Chisineu-Cris
  Director, Institutor,Cornelia Cristea

  Prof.Amelia Palcu Invatatoare,Doina Urzica


  Centrul de Documentare si Informare
  Documentarist, Florica Miron

  Biblioteca Oraseneasca Chisineu-Cris-Sectia pentru copii

  Bibliotecar, Emilia Stana

  RăspundețiȘtergere
 4. DENUMIREA PROIECTULUI:
  Titlul: „Prieteni pe meleagurile Olteniei”
  Domeniul şi tipul de educaţie: educaţie pentru dezvoltare personală
  Tipul proiectului: regional

  INSTITUŢII IMPLICATE:
  Şcoala cu clasele I-VIII Dobreşti – Dolj Şcoala Nr. 39 “Nicolae Bălcescu”– Craiova
  Şcoala Nr. 14 “Ion Ţuculescu”– Craiova Gradiniţa Nr. 28 – Craiova
  MUZEUL OLTENIEI – Craiova MUZEUL DE ARTĂ – Craiova

  COORDONATORI PROIECT:
  Inst. Anca Liliana Călin – Şcoala cu clasele I-VIII Dobreşti
  Înv. Olga Călin - Şcoala Nr. 39 “Nicolae Bălcescu” - Craiova
  Înv. Ion Călin – Şcoala Nr. 14 “Ion Ţuculescu”– Craiova
  Inst. Andora Mihaela Coteanu – Grădiniţa Nr. 28 Craiova

  ARGUMENT
  Şcoala, familia şi comunitatea sunt datoare sǎ formeze comportamente adecvate, de integrare şi adaptare socială a micilor şcolari, conform exigenţelor actuale şi viitoare ale societǎţii. Prin exersarea şi practicarea unor norme de conduitǎ, se vor forma valenţe ale personalitǎţii elevilor, pe criterii axiologice.
  Acest parteneriat sprijinǎ dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile cu sine şi cu ceilalţi, cu mediul înconjurǎtor. Dorinţa noastrǎ se îndreaptǎ spre a stabili noi şi reale punţi de comunicare între copil-copil-pǎrinte-învǎţǎtor-comunitate.
  Considerǎm cǎ relaţia de prietenie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La aceastǎ vârstǎ, micii şcolari au nevoie sǎ înveţe sǎ ia în considerare punctul de vedere al altor copii, sǎ facǎ schimb de idei şi sǎ înţeleagǎ mai bine experienţele prietenilor lor.
  Pornind de la rezultatele înregistrate în anii trecuţi, apreciem necesară prelungirea colaborării şcolilor partenere, implicând şi instituţii de cultură şi artă din regiune.
  Colaborând cu Muzeul Olteniei le vom trezi elevilor interesul pentru valorile naţionale în domeniul ştiinţelor naturii, etnografiei şi folclorului românesc. De asemenea, le vom oferi posibilitatea unei deschideri pentru cunoaşterea istoriei locale, regionale şi naţionale. Contactul direct cu exponatele de la secţia de Ştiinţele Naturii le va trezi interesul pentru flora şi fauna naţională.
  Formarea şi dezvoltarea gustului artistic, cunoaşterea contribuţiei marilor artişti români la lărgirea orizontului artei universale, interesul pentru valorile naţionale şi internaţionale în domeniul artei, precum şi interesul pentru protejarea patrimoniului cultural naţional le vom trezi prin colaborarea cu Muzeul de Artă din Craiova, iniţiind formarea unei scări de valori.

  Puncte tari:
  • 3 ani de experienţă în derularea proiectului;
  • cooperarea reusită între cele 4 instituţii şcolare partenere;
  • implicarea activă a părinţilor în activităţile derulate;
  • extinderea parteneriatului prin includerea în proiect a Muzeului Olteniei şi a Muzeului de Artă din Craiova;
  • relaţii de colaborare şi de prietenie stabilite între scolile partenere (vizite reciproce, activităţi educative şi cultural-artistice comune, serbări, excursii, plimbări).


  SCOPUL PROIECTULUI
  Îmbogăţirea orizontului cultural, formarea şi dezvoltarea gustului artistic şi estetic, cunoaşterea şi preţuirea patrimoniului folcloric, formarea unei atitudini pozitive faţă de valorile naţionale şi implicarea în viaţa comunităţii a elevilor, preşcolarilor şi a tuturor celor implicaţi în proiect.

  OBIECTIVE SPECIFICE:
  Privind copiii implicaţi în proiect:
  - Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevii şi preşcolarii şcolilor partenere;
  - Cultivarea spiritului de acceptare, cooperare, toleranţă;
  - Stimularea imaginaţiei, a creativităţii, a spiritului de competiţie;
  - Dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere / autoevaluare, cultivarea încrederii în sine;
  - Însuşirea unor norme de comportament eco-civic;
  - Familiarizarea elevilor cu unele noţiuni de etnografie, folclor, artă şi cultură;
  - Cunoaşterea particularităţilor portului popular, a obiceiurilor şi tradiţiilor locale;
  - Identificarea câtorva dintre cele mai importante opere de artă plastică;
  - Fomarea unor deprinderi de comportare civilizată la vizitarea unui muzeu.

  Privind cadrele didactice:
  - Încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional care să favorizeze dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter;
  - Realizarea unui management eficient la nivelul clasei şi a unei comunicări optime şcoală – familie - comunitate.

  Privind părinţii şi ceilalţi parteneri educaţionali:
  - Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva dezvoltării spiritului de comunicare, prietenie, toleranţă, acceptare în relaţia cu persoanele din jur;
  - Creşterea implicării acestora în acţiunile promovate de şcoală pentru crearea unui mediu familial şi social pozitiv, sănătos.


  GRUPUL ŢINTĂ:
  • elevii claselor II-IV din Şcoala Dobreşti, a II-a A Şcoala Nr. 39, a IV-a A Şcoala Nr. 14 şi preşcolarii grupei pregătitoare din Grădiniţa Nr. 28 Craiova
  • părinţii acestora
  • cadrele didactice (învăţători, educatoare, directori) din şcolile partenere.

  DURATA PROIECTULUI: octombrie 2008 – iunie 2010

  METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU:
  - ascultarea activă, jocul de rol, excursia tematică, jocuri de îndemânare, vizite, plimbări, acţiuni de ecologizare.
  - vizionarea expoziţiilor permanente şi a celor temporare organizate de Muzeul Olteniei şi de Muzeul de Artă Craiova;
  - întâlniri cu muzeografi, pictori şi sculptori;
  - vizită la un atelier de olărit;
  - realizarea unor mape tematice cuprinzând imagini care ilustrează opera ale celor mai cunoscuţi pictori şi sculptori români;
  - organizarea unei expoziţii pe teme de folclor.

  FORME DE ORGANIZARE: frontal, in perechi, pe echipe, grupuri de lucru părinţi-copii;

  REZULTATE:
  - Calitative:
  Stabilirea si consolidarea de relatii de prietenie si colaborare intre grupuri
  Formarea abilitatilor deinvestigare si observare, cultivarea spiritului civic
  Dezvoltarea imaginatiei creatoare
  Schimbarea mentalitatii comunitatii locale fata de educatie, cultura si arta
  Schimbarea mentalitatii elevilor in cadrul relatiilor inter si intrapersonale asumandu-si diferite roluri...ganditori-vor reflecta la actiunile lor si vor face conexiuni intre cunostintele noi si cele anterioare ...ascultatori-vor invata sa focalizeze atentia totalitate si sa devina auditori activi si atenti in public...organizatori-vor planifica activitatile asumandu-si raspunderea pentru propriile decizii...parteneri-vor invata sa aiba incredere reciproca

  - Cantitative:
  Eşarfe cu inscripţii ecologice, coifuri inscripţionate „Alături de prietenii mei”;
  Postere, pliante educative, portofolii, albume de fotografii, materiale ilustrate;
  CD-uri cu aspecte din activităţile desfăşurate; Realizarea filmului „Alături de prietenii mei”;
  Realizarea unui jurnal al întregii activităţi.

  RESURSE:
  Umane: cadrele didactice; părinţii copiilor; elevii claselor I-IV şi preşcolarii; reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai unor ONG-uri care pot sprijini proiectul;
  Materiale: baza didactico-materială a unităţilor implicate; proiectul se va realiza cu sprijin şi finanţare din partea părinţilor elevilor.

  EVALUARE:
  - prezentarea de postere, portofolii tematice, materiale ilustrate;
  - albume de fotografii, lucrări practice, CD-uri ;
  - lansarea filmului „Alături de prietenii mei”

  SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  Acest proiect s-a dovedit a fi eficient prin:
  - continuarea şi extinderea proiectului ;
  - realizarea unei bune cooperări între şcolile din mediul rural şi cele din mediul urban;
  - continuarea ulterioară prin autofinanţare şi posibilităţi de extindere.

  BUGETUL PROIECTULUI: surse de autofinanţare.  NR. CRT ACTIVITATEA LOCUL DE DESFASURARE TERMEN PARTICIPANŢI RESPONSABIL

  ANUL ŞCOLAR 2008 / 2009
  1. „Clase prietene”
  - schimb de scrisori si
  fotografii cu impresii de la
  „Zilele Craiovei” Vizitarea
  expoziţiilor temporare
  Şcolile partenere
  Octombrie
  2008
  Elevii şi preşcolarii
  Cadrele didactice
  2. “Carnavalul toamnei”
  - concurs de costume, cântec, dans şi poezie
  Şcoala Dobreşti
  Noiembrie 2008 cls.II-IVDobreşti
  cls. a II-a A
  Şc. Nr. 39 Inst. Călin Anca
  Înv. Călin Olga
  3. “Culorile anotimpurilor”
  – vizitarea expoziţiilor permanente şi temporare de la Muzeul de Artă
  Muzeul de Artă - Craiova
  Decembrie 2008 Clasa a II-a A Şcoala nr. 39
  Clasa a IV-a Şcoala Nr. 14 Înv. Călin Olga
  Înv. Călin Ion
  Ghid de specialitate
  4. “Tradiţii şi obiceiuri de primăvară la olteni”
  – întâlnire cu un muzeograf Muzeul Olteniei - Craiova Februarie
  2009 Elevii şi preşcolarii Cadrele didactice
  Ghid de specialitate
  5. “Să ne cunoaştem judeţul”
  - vizitarea obiectivelor din sudul judeţului Dolj Excursie
  Craiova – Dobreşti - Bechet Aprilie
  2009 Elevii şi preşcolarii
  Cadrele didactice
  6. Turul oraşului Craiova
  - vizitarea obiectivelor Craiova Mai
  2009 Elevii şi preşcolarii Inst. Călin A.
  Inst. Coteanu M
  7. “Impreuna de ziua noastra”
  - concursuri sportive
  - desene pe asfalt
  Şcolile partenere
  Iunie
  2009
  Elevii şi preşcolarii
  Cadrele didactice

  RăspundețiȘtergere